Sam Ypma shot by Shunya Arai for Figaro Japan 

Sam Ypma shot by Shunya Arai for Figaro JapanĀ